Договор на предоставление Микрокредита

Договор на предоставление Микрокредита

Редакция от 01.09.2023 до 31.03.2024 Оригинальный файл документа

МИКРОКРЕДИТ БЕРУ ТУРАЛЫ ШАРТ/ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МИКРОКРЕДИТА № _(номер договора)_ от _(дата договора)_ ж./г.

Астана қ.                                                                                                                                                 г.Астана

1. ШАРТТЫҢ ЖАЛПЫ ТАЛАПТАРЫ

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1. ______ ж. «Вивус» Микроқаржы ұйымы» ЖШС, бұдан әрі «Серіктестік», Жарғы негізінде әрекет ететін Директор А.С. Валавиннің тұлғасында, және ______ (ФИО Клиента), ЖСН_____(ИИН Клиента), жеке басын растайтын құжат деректемелері №_____(номер удостоверения), ҚР ІІМ (МВД РК или МЮ РК) берілген күні ___ (дата выдачи), тіркелген мекен-жайы ______(адрес прописки), бұдан әрі «Қарыз алушы» деп аталып, бірлесіп «Тараптар» деп аталып, төмендегі талаптармен осы шартын жасасты:

1.1. ______ г. ТОО «Микрофинансовая организация «Вивус», далее «Товарищество», в лице Директора А.С. Валавина, действующего на основании Устава, и ______ (ФИО Клиента) далее «Заемщик», ИИН_____ (ИИН Клиента), реквизиты документа, удостоверяющего личность №_____(номер удостоверения), выдано МВД РК (МВД РК или МЮ РК) от (дата выдачи), зарегистрованный по адресу ______(адрес прописки), совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на нижеследующих условиях:

1.2. Серіктестік Қарыз алушыға беретін микрокредиттің сомасы _(сумма кредита) теңге (бұдан әрі - Микрокредит).

1.2. Сумма микрокредита, предоставляемая Товариществом Заемщику _(сумма кредита)_ тенге (далее - Микрокредит). Целевое использование микрокредита: потребительские цели

1.3. Микрокредит бойынша артық төлем сомасы __ (сумма переплаты) теңге. Микрокредиттің жалпы сомасы _(сумма кредита + сумма переплаты).

1.3. Сумма переплаты по микрокредиту- (Сумма переплаты) тенге. Полная стоимость микрокредита _(сумма кредита + сумма переплаты).

1.4. Микроқаржыны ұсыну мерзімі _(срок кредита)_ күн. Микрокредит өтеу мерзімі _(дата погашения) ж.

1.4. Срок предоставления микрокредита на _(срок кредита) дней. Срок погашения микрокредита _(дата погашения) г.

1.5. Сыйақы мәні 20 (жиырма) %.

1.5. Значение вознаграждения 20 (двадцать) %.

1.5.1. Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі (ЖТСМ) _____ (ГЭСВ прописью на каз.яз) %.

1.5.1. Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) _____ (ГЭСВ прописью) %.

1.6. Микрокредит өтеу және шарт бойынша төлемдерді өтеу тәсілі - бір жолғы, осы Шарттың 1.4.тармақта көрсетілген күннен кешіктірмей.

Қолма-қол ақшасыз тәртіпте – http://www.vivus.kz сайтында Қарыз алушының жеке кабинеті арқылы төлем жасау немесе МҚҰ:

ЖСК KZ9784905KZ383940100 «Нұрбанк» АҚ -да шотына банкілік аударым жасау арқылы аудару жолымен.

Қолма-қол ақша тәртібінде – төлем терминалдары арқылы ақша енгізу жолымен.

1.6. Способ погашения микрокредита и любой задолженности по Договору - единовременно, не позднее даты, указанной в п. 1.4. настоящего Договора.

В безналичном порядке на Сайте http://www.vivus.kz с помощью банковской карты или путем безналичного перевода на банковский счет МФО: ИИК KZ9784905KZ383940100 в АО «Нурбанк»,

В наличном порядке путем внесения денег через платежные терминалы.

1.7. Микрокредит өтеу әдісі - Бір жолғы төлеммен.

1.7. Метод погашения микрокредита - Единовременным платежом.

1.8. Негізгі борышты және сыйақы төлеуді уақтылы өтемегені үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) мөлшері және есептеу тәртібі- әрбір кешіктірілген төлем күні үшін орындалмаған міндеттеме сомасының 0,5% мөлшерінде өсімпұл.

1.8. Порядок начисления и размер неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное погашение основного долга и уплату вознаграждения - пеня в размере 0,5% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки платежа.

1.9. Шарт бойынша қарыз алушы жүргізген төлем сомасы, егер ол шарт бойынша қарыз алушының міндеттемесін орындау үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Қарыз алушының берешегін келесі кезектілікпен өтейді:

1) орындауды алу бойынша МҚҰ шығындары;

2) тұрақсыздық (айыппұл, өсімпұл) Микрокредит беру туралы шартта қарастырылған мөлшерде;

3) сыйақы бойынша берешек;

4) негізгі қарыз сомасы.

1.9. Сумма произведенного Заемщиком платежа по Договору в случае, если она недостаточна для исполнения обязательства заемщика по Договору, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности:

1) издержки МФО по получению исполнения;

2) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном договором о предоставлении микрокредита;

3) задолженность по вознаграждению;

4) сумма основного долга.

1.10. Қарыз алушыға Шарт бойынша берілетін микрокредит кепілсіз, нысаналы емес болып табылады және мерзімділік, ақылылық және қайтарымдылық шарттарымен беріледі.

1.10. Микрокредит, предоставляемый Заемщику по Договору является беззалоговым, не целевым и предоставляется на условиях срочности платности и возвратности.

1.11. Микрокредитті өтеудің белгіленген мерзімі бұзылған жағдайда серіктестік мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттеме сомасының 0,5% – ы мөлшерінде мерзімі өткен берешектің 90 (тоқсан) күнтізбелік күніне дейін қоса алғанда өсімпұл есептеуге құқылы, ал қарыз алушы төлеуге міндетті.

Тұрақсыздық айыбын төлеу Қарыз төлеушіні микрокредитті және сыйақыны қайтару бойынша міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

Қарыз алушы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Серіктестік осы Шартпен және заңнамамен көзделген барлық шараларды қабылдауға құқылы, оның ішінде:

1) микрокредитті 30 (Отыз) күнтізбелік күннен астам уақыт кешіктірген жағдайда Серіктестік берешекті сотқа дейінгі тәртіппен өндіріп алу үшін коллекторлық агенттіктерге жүгінуге немесе өзінің бұзылған құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін сотқа жүгінуге құқылы;

2) Қарыз алушы өзіне алынған микрокредитті өтеу бойынша міндеттемелерді бұзған жағдайда ол өзінің қарауы бойынша құқықтарға жол беру шарттарын (цессиялар) жасау арқылы үшінші тұлғаларға өзінің талап ету құқықтарын бере алады. Серіктестік шарт бойынша құқықты (талапты) үшінші тұлғаға берген кезде Қазақстан Республикасының заңнамасымен кредитордың шарт шеңберіндегі қарыз алушымен өзара қарым-қатынасына қойылатын талаптар мен шектеулер қарыз алушының құқық (талап ету) берілген үшінші тұлғамен құқықтық қатынастарына қолданылады;

3) Микрокредиттің қайтарылмауы туралы деректерді Серіктестікте ақпарат беруге шарттар жасалған кредиттік бюроларға беру;

4) төлем мерзімі өткен әрбір күн үшін мерзімі өткен берешек сомасының 0,5% мөлшеріндегі өсімпұлдан тұратын тұрақсыздық айыбы сомасын есептеу – мерзімі өткен берешектің 90 (Тоқсан) күнтізбелік күніне дейін;

5) негізгі борышты, сыйақыны және тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) қоса алғанда, берешекті Нотариустың атқарушылық жазбасы негізінде өндіріп алуға құқылы.

1.11. В случае нарушения установленного срока погашения микрокредита Товарищество вправе начислить, а Заемщик обязан уплатить пеню в размере 0,5% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки платежа до 90 (Девяносто) календарных дней просроченной задолженности включительно.

Уплата неустойки не освобождает Заемщика от исполнения обязательств по возврату Микрокредита и вознаграждения.

При неисполнении либо ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Договору Товарищество вправе принять все меры предусмотренные настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан, в том числе:

1) в случае задержки при погашении Микрокредита более чем на 30 (Тридцать) календарных дней Товарищество вправе обращаться в коллекторские агентства для взыскания задолженности в досудебном порядке или обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав и законных интересов;

2) по своему усмотрению, может уступить третьему лицу свои права требования путем заключения договора уступки прав (цессии). При уступке Товариществом права (требования) по договору третьему лицу требования и ограничения, предъявляемые законодательством Республики Казахстан к взаимоотношениям кредитора с заемщиком в рамках договора, распространяются на правоотношения заемщика с третьим лицом, которому уступлено право (требование);

3) передать данные о невозврате Микрокредита в кредитные бюро, с которыми (-ым) у Товарищества заключены (-ен) договоры на предоставление информации;

4) начислить сумму неустойки, состоящей из пени в размере 0,5% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа до 90 (Девяносто) календарных дней просроченной задолженности;

5) взыскать задолженность, включая основной долг, вознаграждение и неустойку (штраф, пеню), на основании исполнительной надписи нотариуса.

1.12. Осы Шарт Тараптар қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және микрокредиттің Қарыз алушысы сыйақыларды, тұрақсыздық айыбын (айыппұлдарды. өсімпұлдарды) және ондайлар есептелген болса өзге ақшалай міндеттемелер толық төленгенге дейін әрекет етеді.

1.12. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного погашения Заемщиком Микрокредита, вознаграждения, неустойки (штрафа, пени).

1.12.1. Қарыз алушы Серіктестіктің осы Шарттың 5.3-тармағының 7) тармақшасында көзделген шешімін алған күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде немесе Шарттың талаптарын өзгерту туралы өзара қолайлы шешімге қол жеткізілмеген кезде ұйымды бір мезгілде хабардар ете отырып, уәкілетті органға жүгінуге құқылы.

1.12.1. Заемщик вправе в течение пятнадцати календарных дней с даты получения решения Товарищества, предусмотренного подпунктом 7) пункта 5.3. настоящего Договора, или при не достижении взаимоприемлемого решения об изменении условий договора обратиться в уполномоченный орган с одновременным уведомлением организации.

1.13. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін кінәлі Тарап осыған байланысты туындаған барлық шығындарды өтейді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дербес жауапты болады.

1.13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору виновная Сторона возмещает реальный ущерб, возникший, в связи с этим нарушением и самостоятельно несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1.14. Өтеу мынадай деректеме бойынша жүзеге асырылады:

«Вивус» Микроқаржы ұйымы» ЖШС

БСН: 220840053133

шот: KZ9784905KZ383940100

«Нұрбанк» АҚ

БСК: NURSKZKX

1.14. Погашение осуществляется по следующим реквизитам:

ТОО «Микрофинансовая организация «Вивус»

БИН: 220840053133

счет: KZ9784905KZ383940100

в АО «Нурбанк»

БИК: NURSKZKX

1.15. Пошталық мекен-жайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 45-ғимарат 1405, 1406-кеңсе; электрондық мекенжайы: info@vivus.kz;  ресми сайт:  www.vivus.kz.

1.15. Почтовый адрес: 010000, Республика Казахстан, город Астана, Есильский район, ул. Сығанақ, здание 45, офис 1405, 1406; электронный адрес МФО: info@vivus.kz;  официальный сайт: www.vivus.kz

2. МИКРОКРЕДИТТІ БЕРУ ТӘРТІБІ

2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ МИКРОКРЕДИТА

2.1. Қарыз алушы Микрокредитті алуға өтініш берген кезде сауалнамада көрсеткен банктік/карточкалық шотқа микроқаржы сомасын аудару жолымен беріледі: (номер счета или маска кары, в зависимости от выбранного метода).

2.1. Микрокредит предоставляется путем перевода суммы Микрокредита на банковский/карточный счет Заемщика, указанный им в анкете при подаче заявления на получение Микрокредита: (номер счета или маска карты, в зависимости от выбранного метода).

2.2. Микрокредит сомасы осы Шарт жасалғаннан кейін жоғарыда көрсетілген шоттарға аударылады. Шарт жасалғаннан кейін Қарыз алушы Микрокредит толық немесе ішінара алудан бас тартуға құқысыз.

2.2. Сумма Микрокредита переводится на вышеуказанные счета после заключения настоящего Договора. После заключения Договора Заемщик не вправе отказаться от получения Микрокредита полностью или в части.

2.3. Осы Шарттың 2.1. тармағында көрсетілген Қарыз алушының банктік/ карточкалық шотына Микрокредит сомасы есептелген сәттен бастап, Микрокредит Қарыз алушыға берілген, ал Серіктестік міндеттемені орындаған деп саналады.

Микрокредит Қарыз алушының банктік/карточкалық шотына аударылған сəттен бастап соңғысының Микрокредит алудан толық немесе бір бөлігінен бас тарту құқыға жоқ.

2.3. Микрокредит считается предоставленным Заемщику, а обязательство Товарищества исполненным, с момента зачисления суммы Микрокредита на банковский/карточный счет Заемщика, указанный в п. 2.1. настоящего Договора.

С момента перечисления микрокредита на банковский/карточный счет Заемщика, последний не вправе отказаться от получения микрокредита полностью или в части.

3. МИКРОКРЕДИТТІ ҚАЙТАРУ

ЖӘНЕ СЫЙАҚЫНЫ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА МИКРОКРЕДИТА И УПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

3.1. Микрокредитті өтеу мерзімін және ол бойынша сыйақы өтеу мерзімін микрокредит берілген күннен басталады. егер заңнамада және (немесе) осы Шартта өзгеше көзделмесе сыйақыны есептеу қарыз алушы микрокредитті өтеген күні тоқтатылады.

3.1. Отсчет срока погашения Микрокредита и вознаграждения по нему начинается со дня выдачи Микрокредита. Начисление вознаграждения прекращается в день погашения Заемщиком Микрокредита, если иное не предусмотрено законодательством и (или) настоящим договором.

3.2. Осы Шарттың 1.4.тармақта көрсетілген күннен кешіктірмей Қарыз алушы осы Шарттың сәйкес берілген микрокредит және берілген күннен бастап заемды нақты пайдалану кезеңі үшін есептелген сыйақы сомасын өтейді.

3.2. Не позднее даты, указанной в п. 1.4. настоящего Договора, Заемщик обязуется погасить сумму представленного микрокредита и вознаграждения, начисленного за период пользования Микрокредитом от даты выдачи.

3.3. Микрокредитті мерзімінен бұрын толық немесе ішінара өтеу Қарыз алушының info@vivus.kz электрондық поштасына жіберілген жазбаша өтініші негізінде жүзеге асырылуы мүмкін. Микрокредитті толық мерзімінен бұрын өтеу бір жолғы төлеммен жүзеге асырылады, оған қарыздың негізгі сомасы мен микрокредиті пайдалану кезеңіндегі сыйақы кіреді.

3.3. Микрокредит может быть погашен досрочно полностью или частично на основании письменного заявления Заемщика, направленного на электронный адрес: info@vivus.kz. Полное досрочное погашение микрокредита осуществляется единовременным платежом, включающим в себя основную сумму долга и вознаграждения за период пользование микрокредитом.

3.4. Микрокредитті мерзімінен бұрын өтеу микрокредитті пайдалану кезеңінде борыш пен сыйақының негізгі сомасын қамтитын біржолғы төлеммен жүзеге асырылады.

3.4. Моментом возврата микрокредита является день зачисления суммы задолженности на банковский счет Товарищества, указанный в Договоре.

3.5. Шартта көрсетілген серіктестіктің банктік шотына берешек сомасын есептеу күні микрокредитті қайтару сәті болып табылады.

3.5. Заемщик уведомлен, что в случае снятия им суммы Микрокредита наличными с банковского счета, банк может взимать комиссию за снятие наличных денег.

3.6. Қарыз алушы Микрокредит сомасын банкілік шоттан қолма-қол ақша түрінде шешіп алған жағдайда банкінің қолма қол ақшаны шешіп алғаны үшін комиссия алатыны туралы ескертілді.

3.6. Заемщик уведомлен о том, что Товарищество вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора в сторону их улучшения для Заемщика.

3.7. 3.6. тармақтың мақсаттары үшін қарыз алушы үшін микрокредит беру туралы шарттың талаптарын жақсарту деп түсініледі:

1) тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) азайту немесе толық жою жағына өзгерту;

2) микрокредит беру туралы шарт бойынша сыйақы мөлшерлемесін азайту жағына өзгеріс.

3.7. Под улучшением условий настоящего Договора для Заемщика для целей пункта 3.6. считается:

1) изменение в сторону уменьшения или полная отмена неустойки (штрафа, пени);

2) изменение в сторону уменьшения ставки вознаграждения и/или продления срока микрокредита по настоящему Договору.

3.8. Қарыз алушы шарт талаптары жақсарту жағына өзгерген жағдайда Серіктестік бұл туралы SMS - хабарлама немесе электрондық хат жіберу арқылы Серіктестіктің сайтында тіркеу кезінде немесе Анкетада көрсетілген телефон нөміріне, WhatsApp немесе электрондық пошта мекенжайына хабарлайды.

3.8. Заемщик соглашается, что в случае изменений условий Договора в сторону улучшения Товарищество уведомит его об этом посредством отправки SMS- сообщения и/или электронного письма на номер телефона, WhatsApp или адрес электронной почты, указанные им в анкете или на сайте Товарищества при регистрации.

4. ДЕРЕКТЕРДІ ТАПСЫРУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ

4.1. Қарыз алушы осы Шартта Қарыз алушы көрсеткен бүкіл ақпараттың толық және шынайы болып табылатынын растайды.

4.1. Заемщик подтверждает, что вся информация, указанная Заемщиком в анкете и настоящем Договоре, является полной и достоверной.

4.2. Қарыз алушы саналы түрде, еркін, өз еркімен және өз мүддесінде Серіктестікке Шартта көрсетілген оның дербес деректерінің барлығын өңдеуге, сонымен қатар Қарыз алушы өз бетінше Серіктестікке Серіктестік Сайтында (Сауалнама толтырғанда) тіркелген кезде берген өзге дербес деректерді өңдеуге өз келісімін береді, атап айтқанда: тегі, аты, әкесінің аты; жынысы; туған күні мен жері; жеке куәлігінің деректемелері; ЖСН, тұрғылықты жері және қандай негізде тұрады (жалдау шарты немесе баспана жайы оның меншігінде), отбасылық жағдайы, балаларының саны, меншігінде көлік құралының бар-жоғы, көлік құралының тіркеу нөмірі (егер бар болса); білім деңгейі; айналысатын ісінің түрі; айлық табысының мөлшері; келесі еңбекақы күні; тұрғылықты аймағы, нақты тұратын мекен-жайы; тіркелген мекен-жайы; ағымдағы мекен-жайы бойынша тұрған уақыты; телефонының нөмірі; үй телефонының нөмірі, оның ішінде байланысатын тұлғалардың телефондарымен қоса (ондайлар тапсырылған жағдайда); жұмыс телефонының нөмірі (бар болса); электрондық поштасы, Қазақстан Республикасының дербес деректер туралы заңнамасына сәйкес, оған автоматтандыру құралын пайдалана отырып, немесе ондай құралдарды пайдаланусыз Қарыз алушының дербес деректерімен кез келген әрекетті (операцияны) жасау немесе әрекеттер (операциялар) жиынтығын жасау кіреді, оның ішінде дербес деректерді жинау, жазба жасау, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтыландыру (жаңалау, өзгерту), алу, пайдалану, беру (тарату, ұсыну, қол жеткізу), оның ішінде агенттік шарттар немесе Серіктестік олармен жасаған өзге шарттар негізінде әрекет ететін үшінші тұлғаларға берумен қоса (оның ішінде заңды тұлғаларға), оның ішінде Қарыз алушы осы Шарт бойынша міндеттемесін орындамаған және / немесе тиісінше орындамаған жағдайда, осы тұлғалардың Шарт бойынша мерзімі кешіккен берешекті өндіруге бағытталған әрекеттерді жасау мақсатында), дербес деректерді тұлғасыздандыруға, бұғаттауға, кетіруге және жоюға, сонымен қатар деректерді трансшекаралық беруге өз келісімін береді. Қарыз алушы оның дербес деректерін онымен осы Шартты жасау немесе оған Микрокредит беруден бас тарту мақсатында пайдалануға, сондай-ақ Қарыз алушы Шарт бойынша өз міндеттемесін бұзған жағдайда кейіннен сот немесе соттан тыс тәртіпте өндіріп алу мақсатында пайдалануға келіседі.

Қарыз алушы Серіктестікке оның дербес деректерін ол осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін толық тиісінше орындаған сәтке дейін пайдалануға өз келісімін береді.

Қарыз алушы Серіктестікке қарапайым жазбаша түрде өтініш жолдау жолымен оның дербес деректерін пайдалануға келісімін кері шақыртып алу мүмкіндігі туралы хабардар етілді.

Бұл ретте Серіктестіктің Қарыз алушыдан өзінің дербес деректерін жинау мен өңдеуге келісімін қайта шақыртып алу туралы өтініш алғаннан кейін оның дербес деректерін өңдеуге құқылы екеніне келіседі:

– тиісті қызмет/операция/төлем жасау аяқталған сәтке дейін;

– Шарт орындалғанға дейін;

– егер дербес деректерді өңдеу қолданыстағы заңнама (бұл жағдайда дербес деректерді өңдеу заңнама талаптарын орындау үшін қажетті шекте жүзеге асырылады), Серіктестіктің ішкі құжаттарының талаптарынан туындаған болса.

4.2. Заемщик сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе дает свое согласие Товариществу на обработку всех его персональных данных, указанных в Договоре, а также всех иных персональных данных, которые Заемщик самостоятельно предоставляет Товариществу при регистрации на Сайте Товарищества (при заполнении Анкеты), в том числе: фамилии, имени, отчества; пола; даты и места рождения; реквизитов удостоверения личности; ИИН, места проживания и на каком основании (договор найма или нахождение жилого помещения в собственности), семейного положения, количества детей, наличия в собственности транспортного средства, регистрационного номера транспортного средства (в случае его наличия); уровне образования; виде занятости; размере месячного дохода; даты следующей зарплаты; регионе проживания; адресе фактического проживания; адресе регистрации; времени проживания по текущему адресу; номере телефона; номере домашнего телефона, включая контактных лиц (в случае представления); номере рабочего телефона (при наличии); электронной почты, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных, которая включает совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными Заемщика, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), включая передачу третьим лицам (в том числе юридическим лицам), действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с Товариществом, в том числе в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по настоящему Договору, с целью осуществления этими лицами действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по Договору), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных, а также на трансграничную передачу данных. Заемщик соглашается на использование его персональных данных в целях заключения с ним настоящего Договора либо отказа в предоставлении ему Микрокредита, а также для последующего взыскания в судебном либо досудебном порядке денег в случае нарушения Заемщиком своих обязательств по Договору.

Заемщик дает свое согласие Товариществу на использование всех его персональных данных до момента полного надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.

Заемщик уведомлен о возможности отзыва согласия на использование его персональных данных путем направления заявления Товариществу в простой письменной форме. При этом согласен, что Товарищество имеет право продолжить обработку персональных данных после получения от Заемщика заявления об отзыве согласия на сбор и обработку персональных данных:

– до момента завершения оказания соответствующей (-го) услуги /операции /платежа;

– исполнения Договора;

– если продолжение обработки персональных данных обусловлено требованиями применимого законодательства (в таком случае обработка персональных данных осуществляется в пределах, необходимых для выполнения требований законодательства), внутренними документами Товарищества.

4.3. Қарыз алушы Серіктестіктің оған хабарланған кез келген ақпаратты тексеруге құқылы екеніне, ал Қарыз алушы тапсырған құжаттар мен көшірмелердің түпнұсқасының Серіктестікте сақталатынына келіседі.

Қарыз алушы Серіктестікке Шартта көрсетілген мәліметтерді тексеру үшін кредиттік бюроға жүгіну және ол туралы ақпарат алу құқығын береді. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес Мемлекеттік кредиттік бюро АҚ-на ақпарат береді. Қарыз алушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген және қызмет ететін кредиттік бюроға осы шартта өзі туралы мәліметтерді көрсетуге өз келісімін береді.

4.3. Заемщик согласен, что Товарищество вправе проверить любую сообщаемую им информацию, а предоставленные Заемщиком документы и копии храниться у Товарищества.

Заемщик предоставляет Товариществу право обращаться в кредитные бюро для проверки сведений, указанных в Договоре, и получения информации о нем. Товарищество согласно требованиям законодательства Республики, Казахстан предоставляет информацию в АО Государственное кредитное бюро. Заемщик дает свое согласие на предоставление сведений о нем и о настоящем договоре, в кредитные бюро, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.4. Қарыз алушы Серіктестіктен осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімінің түскені туралы, сомасын көрсете отырып, мерзімі кешіккен берешектің пайда болуы мен бар-жоғы туралы ақпараттық материалдар, Шартты орындауға байланысты өзге ақпаратты кез келген байланыс арнасы бойынша, оның ішінде: SMS-хабарлама, пошта хаты, жеделхат, Telegram, WhatsApp, дауыстық хабарлама, электрондық пошта бойынша хабарлама арқылы алуға өз келісімін береді. Бұл ретте осы ақпараттық хабарламаларды жөнелту үшін Қарыз алушы Серіктестікке кез келген байланыс ақпаратын, оның ішінде Қарыз алушы Серіктестікке берген ақпаратты пайдалануға рұқсат етеді. Бұл ретте Қарыз алушы осындай ақпараттың сақталуы үшін дербес жауапты болады. Үшінші тұлғалар осы Шартты орындауға байланысты ақпаратқа қарыз алушы көрсеткен байланыс арналары арқылы қол жеткізген жағдайда, бұл микрокредит беру құпиясын ашу болып саналмайды. Бұл ретте, осы ақпараттық жіберілімдер үшін қарыз алушы МҚҰ-ға микрокредитті ресімдеу кезінде МҚҰ-ға қарыз алушы берген кез келген байланыс ақпаратын, оның ішінде байланысатын тұлғаларды пайдалануға рұқсат береді.

4.4. Заемщик дает свое согласие на получение от Товарищества информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по настоящему Договору, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением Договора, по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, Telegram, WhatsApp, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок Заемщик разрешает Товариществу использовать любую контактную информацию, в том числе контактных лиц, переданную Заемщиком Товариществу. При этом Заемщик самостоятельно несет ответственность за сохранность такой информации. В случае получения третьими лицами доступа к информации, связанной с исполнением настоящего Договора, по каналам связи, указанным Заемщиком, данное не будет считаться раскрытием тайны предоставления микрокредита. При этом, для данных информационных рассылок Заемщик разрешает МФО использовать любую контактную информацию, в том числе контактных лиц, переданную Заемщиком МФО при оформлении микрокредита.

4.5. Қарыз алушы Серіктестікке кез-келген ықтимал дерек көздерінен (мемлекеттік деректер базалары мен кредиттік бюроларды қоса есептегенде) Қарыз алушы туралы (өзі туралы) ақпараттарды алуға құқық береді және оған келіседі.

4.5. Заемщик предоставляет Товариществу право и согласен на получение Товариществом информации о нем из любых возможных источников (включая государственные базы данных и кредитные бюро).

4.6. Қарыз алушы Серіктестіктен жарнама материалдарын және Серіктестік қызметтері мен акциялары туралы ақпаратты алуға өз құқығын береді.

4.6. Заемщик дает свое согласие на получение от Товарищества рекламных материалов и информации об услугах и акциях Товарищества.

4.7. Осы Шартты жасаса отырып Қарыз алушы оны жасасқанға дейін Серіктестіктің сайтында орналастырылған Микрокредиттерді беру қағидаларымен танысу арқылы өзінің құқықтары мен міндеттері туралы хабардар болғанын, сондай-ақ осы Шарт бойынша Серіктестіктің талап ету құқығының үшінші тұлғаға өту мүмкіндігі туралы, сондай-ақ осы Шартта көзделген не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілмен өзгеге беруге байланысты Қарыз алушының дербес деректерінің өңделетіні туралы хабардар етілгенін растайды

4.7. Заключая настоящий договор Заемщик подтверждает, что до его заключения он был проинформирован о своих правах и обязанностях, посредством ознакомления с Правила предоставления микрокредитов, размещенных на сайте Товарищества, а так же  уведомлен о возможности перехода права требований Товарищества по настоящему Договору третьему лицу, а также об обработке персональных данных Заемщика в связи с такой уступкой способом, предусмотренным в настоящем Договоре либо не противоречащим законодательству Республики Казахстан.

5. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Серіктестік құқылы:

 1. Шарт жасасу және ол бойынша міндеттемелерді орындау үшін Қарыз алушыдан «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 68-бабына сәйкес халықтың әлеуметтік осал топтарына жатқызу туралы құжаттар мен сұрауға;
 2. Қарыз алушы Шарт бойынша өз міндеттемесін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда Серіктестік ай сайынғы төлемдерді өтеуге қатысты аптаның кез келген күнінде сағат 8-00-ден 22-00-ге дейін Қарыз алушыға хабарласуға;
 3. Қарыз алушы Шарт бойынша өз міндеттемесін орындамаған және / немесе тиісінше орындамаған жағдайда Қарыз алушыдан Шарт бойынша берешекті мәжбүрлі түрде өндіріп алу және Микрокредит сомасын тиесілі сыйақысымен, тұрақсыздықтар мен айыппұлдарын төлеумен қоса өндіріп алу туралы өтінішпен сот органдарына жүгінуге; мемлекеттік баж бен сот шығандарын және өзге шығандарды Қарыз алушының есебіне жатқыза отырып, Шартты бұзуға, оның ішінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіпте Қарыз алушының кез келген мүлігінен өндіріп алу жолымен, сонымен қатар Шарт бойынша Қарыз алушының берешек сомасын өндіру бойынша Серіктестікке келтірілген шығындарды төлеуді талап етуге.
 4. сыйақылардың мөлшерлемелерін, тұрақсыздық айыбының мөлшерін (айыппұл, өсімпұл) біржақты тәртіпте төмендетуге;
 5. Қарыз алушы қырық күнтізбелік күндерден артық микрокредиттің кезекті бөлігін қайтару және (немесе) сыйақыны төлеу үшін белгіленген мерзімді бұзған жағдайда Микрокредиттің сомасын және ол бойынша сыйақыларды мерзімінен бұрын қайтарылуын талап етуге құқылы;
 6. осы Шарт бойынша талап ету құқықтарын үшінші тұлғаға кепілге беру;
 7. міндеттемелерді орындау мерзімін өткізіп алудың болуына қарамастан серіктестік осы Шарт бойынша талап ету құқықтарын үшінші тарапқа басқаға беруге құқылы;
 8. Қарыз алушы міндеттемелерді орындау мерзімі өткен күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде осы Шарттың 5.4-тармағының 7) тармақшасында көзделген өтінішпен Серіктестікке жүгінбеген және (немесе) Қарыз алушының өтінішін қарау нәтижелері бойынша берешекті реттеу жөніндегі келісімге қол жеткізбеген және Қарыз алушы берешек бойынша дәлелді қарсылықтарды ұсынбаған жағдайда, Серіктестік қарыз алушының келісімін алмастан, нотариустың атқарушылық жазбасы негізінде негізгі борышты, сыйақыны және тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) қоса алғанда, берешекті өндіріп алуға құқылы;
 9. Микрокредит беру кезінде серіктестік қарыз алушыға науқан шеңберінде сыйақыға жеңілдік беруге құқылы. Серіктестік сыйақыға жеңілдік беру туралы шешім қабылдаған жағдайда оның мөлшері серіктестіктің қалауы бойынша әрбір Қарыз алушы үшін жеке және (немесе) ережелеріне сәйкес анықталады акциялар олар Серіктестіктің сайтында орналастырылады;

10) егер қарыз алушы микрокредит пен есептелген сыйақы сомасын өтеу жөніндегі міндеттемелерді орындауды кешіктіруге жол бермесе және микрокредитті 1.4-тармақта көрсетілген күннен кешіктірмей өтесе, микрокредитті пайдаланғаны үшін сыйақыны қарыз алушы жеңілдікпен төлей алады. осы микрокредит беру туралы шарт;

11) егер қарыз алушы 1.4-тармақта көзделген мерзімдерде микрокредит пен есептелген сыйақыны қайтару жөніндегі міндеттемелерді орындамаған жағдайда. осы мерзімді өзгерту туралы келісімге қол жеткізілді, егер микрокредит беру мерзімін ұзарту туралы келісімде өзгеше көзделмесе, ұзартылған мерзім ішінде микрокредиттерді пайдалану кезеңі үшін сыйақы жеңілдіксіз мөлшерлеме бойынша есептеледі;

12) егер қарыз алушы микрокредитті қайтару жөніндегі міндеттемелерді орындамаған және микрокредитті пайдалану кезеңі үшін жеңілдікпен микрокредит пен сыйақы сомасын өтеу жөніндегі міндеттемелерді орындауды кешіктіруге жол берген жағдайда, серіктестік микрокредит сомасын пайдаланудың бүкіл кезеңі үшін, берілген күннен бастап микрокредитті нақты өтеу күніне дейін сыйақыны жеңілдіксіз мөлшерлеме бойынша қайта есептеуге құқылы.

13) Қарыз алушыға мессенджерлер арқылы (Telegram, WhatsApp және тағы басқалар) SMS-хабарламалар, электрондық поштаға хаттар жолдау, микрокредит берешегін алдағы өтеу туралы телефон қоңырауларының көмегімен, сондай-ақ микрокредитке байланысты басқа да іс-шараларды жүзеге асыру қажеттілігі туралы ескертуге. хабарламалар, хаттар және өзге де хат-хабарлар қарыз алушыға серіктестіктің сайтында тіркелген қарыз алушының жеке кабинетіне жіберілуі мүмкін;

14) Шарт жасасу кезінде «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 68-бабына сәйкес Қарыз алушының халықтың әлеуметтік осал тобын санатқа жатқызу туралы анық емес ақпарат беру фактілерін растайтын жағдайда Шарт талаптарын өзгертуден бас тартылсын.

5.1. Товарищество вправе:

1) запрашивать у Заемщика документы и сведения об отнесении к социально уязвимым слоям населения в соответствии со статьей 68 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» для заключения Договора и исполнения обязательств по нему;

2) в случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Заемщиком своих обязательств по Договору в части погашения ежемесячных платежей контактировать с Заемщиком в любой день недели в период с 8-00 до 22-00 часов;

3) в случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Заемщиком своих обязательств по Договору обратиться в судебные органы с заявлением о принудительном взыскании с Заемщика задолженности по Договору и возврату суммы Микрокредита вместе с причитающимся вознаграждением, уплате неустойки и штрафов, расторжении Договора, с отнесением государственной пошлины, судебных и иных расходов на счет Заемщика, в том числе путем обращения взыскания на любое имущество Заемщика в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, а также требовать оплаты расходов, понесенных Товариществом по взысканию сумм задолженностей Заемщика по Договору;

4) снижать в одностороннем порядке ставки вознаграждения, размеры неустойки (штрафов, пени);

5) требовать досрочного возврата суммы микрокредита и вознаграждения по нему при нарушении Заемщиком срока, установленного для возврата очередной части микрокредита и (или) выплаты вознаграждения, более чем на 40 (Сорок) календарных дней;

6) передать в залог третьему лицу Права требования по настощему Договору;

7) вне зависимости от наличия просрочки исполнения обязательств Товарищество вправе произвести уступку прав требования по настоящему Договору третьему лицу;

8) в случаях не обращения Заемщика в Товарищество в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства с заявлением, предусмотренным пп. 7) п. 5.4. настоящего Договора и (или) при не достижении соглашения по урегулированию задолженности по результатам рассмотрения заявления Заемщика и непредставления Заемщиком мотивированных возражений по задолженности Товарищество вправе взыскать задолженность, включая основной долг, вознаграждение и неустойку (штраф, пеню), на основании исполнительной надписи нотариуса без получения согласия Заемщика;

9) при выдаче микрокредита, Товарищество вправе предоставить Заемщику скидку на вознаграждение в рамках акции. В случае принятия Товариществом решения о предоставлении скидки на вознаграждение ее размер определяется на усмотрение Товарищества, индивидуально для каждого Заемщика и (или) в соответствии с Правилами акции которые размещаются на сайте Товарищества;

10) вознаграждение за пользование микрокредитом может быть оплачено Заемщиком со скидкой при условии, если Заемщик не допустит просрочки исполнения обязательств по погашению суммы микрокредита и начисленного вознаграждения и погасит микрокредит не позднее даты, указанной в п. 1.4. настоящего Договора о предоставлении микрокредита;

11) в случае, если Заемщик не исполнил обязательства по возврату микрокредита и начисленного вознаграждения в сроки, предусмотренные п. 1.4. и было достигнуто соглашение об изменении этого срока вознаграждение за период пользования микрокредитов в течении продленного срока начисляется по ставке без скидки, если иное не предусмотрено соглашением о продлении срока предоставления микрокредита;

12) в случае, если Заемщик не исполнил обязательства по возврату микрокредита и допустил просрочку исполнения обязательств по погашению суммы микрокредита и вознаграждения со скидкой за период пользования микрокредитом, Товарищество вправе пересчитать вознаграждение по ставке без скидки за весь период пользования суммой микрокредита, с даты выдачи до даты фактического погашения микрокредита;

13) напоминать Заемщику с помощью SMS–уведомлений, писем на электронную почту, электронных сообщений через мессенджеры (Telegram, WhatsApp и тому подобные), телефонных звонков о предстоящем погашении ссудной задолженности, а также о необходимости осуществления других мероприятий, связанных с микрокредитом. Уведомления, письма и иная корреспонденция может быть так же направлена Заемщику в личный кабинет Заемщика, зарегистрированный на сайте Товарищества;

14) отказать в изменении условий Договора в случае подтверждающих фактов предоставления Заемщиком недостоверной информации об отнесении к категории социально уязвимого слоя населения в соответствии со статьей 68 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» при заключении Договора.

5.2. Серіктестіктің құқығы жоқ:

1) шартқа қол қою күнінде әрекет еткен микрокредиттерді беруге және қызмет етуге қатысты сыйақы мөлшерлемелерін, тарифтер мен комиссиялардың өлшемдерін біржақты тәртіпте көбейте отырып, өзгертуге;

2) Микрокредит бойынша сыйақы мен тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) қоспағанда, кез келген төлемдерді белгілеуге және оларды Қарыз алушыдан алуға;

3) микроқаржылық ұйымға микрокредиттің сомасын мерзімінен бұрын толығымен неме жартылай қайтарып берген жеке тұлға болған қарыз алушыға микрокредитті мерзімінен бұрын қайтарып бергені үшін айыппұл санкцияларын қолдануға;

4) негізгі қарызды немесе сыйақыны төлеу күні демалыс күндерге немесе мереке күндеріне түскенде және негізгі қарыздың немесе сыйақының төлемі келесі жұмыс күнінде төленуге тиіс болғанда тұрақсыздық айыбын немесе айыппұл санкцияларының өзге түрлерін өндіруге;

5) кез-келген валюталық баламаға байланыстыра отырып, теңгемен берілген микрокредит бойынша міндеттемелер мен төлемдерді индексациялауға құқы жоқ;

6) осы Шарттың аясында микрокредит сомасын көбейтуге тыйым салынады.

7) Микрокредит нысанасын қоспағанда, микрокредит беру туралы шартта көзделген сыйақы мен тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) сомасын қоса алғанда, микрокредит беру туралы шарт бойынша қарыз алушының барлық төлемдері жиынтығында микрокредит беру туралы шарт қолданылатын бүкіл кезең үшін берілген микрокредит сомасының жартысынан аспауға тиіс.

5.2. Товарищество не вправе:

1) в одностороннем порядке изменять действовавшие на дату подписания Договора ставки вознаграждения, в сторону их увеличения, а также способ и метод погашения Микрокредита;

2) устанавливать и взимать с Заемщика любые платежи, за исключением вознаграждения и неустойки (штрафа, пени) по Микрокредиту;

3) применять к Заемщику, досрочно полностью или частично возвратившему сумму Микрокредита, штрафные санкции за досрочный возврат Микрокредита;

4) взимать неустойку или иные виды штрафных санкций в случае, если дата погашения основного долга или вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный день, и уплата вознаграждения или основного долга производится в следующий за ним рабочий день;

5) на индексацию обязательства и платежей по Микрокредиту, выданного в тенге, с привязкой к любому валютному эквиваленту.

6) в рамках настоящего Договора увеличивать сумму микрокредита.

7) все платежи заемщика по договору о предоставлении микрокредита, включая сумму вознаграждения и неустойки (штрафа, пени), предусмотренных договором о предоставлении микрокредита, за исключением предмета микрокредита, в совокупности не могут превышать половины суммы выданного микрокредита за весь период действия договора о предоставлении микрокредита.

5.3. Серіктестік міндетті:

1) Қарыз алушыға микрокредитті алуға, оған қызмет көрсетуге және өтеуге (қайтаруға) байланысты төлемдер туралы толық және шынайы ақпарат беруге;

2) Қарыз алушыны микрокредит алуға байланысты оның құқықтары және міндеттері туралы ақпараттандыруға;

3) Микрокредит беру құпиясын сақтауға;

4) Микроқаржылық ұйымға микрокредиттің сомасын мерзімінен бұрын толығымен неме жартылай қайтарып берген жеке тұлға болған қарыз алушыға микрокредитті мерзімінен бұрын қайтарып бергені үшін айыппұл санкцияларын қолданбауға;

5) Шарт бойынша микроқаржы ұйымының талап ету құқықтарын көшіру шарттарын құрайтын шартты жасау кезінде үшінші тұлғаға микрокредитті беру туралы (бұдан әрі – талап ету құқығын басқаға жол беру шарты) Қарыз алушыға (немесе оның уәкілетті өкіліне) хабарлау:

- үшінші тұлғаға микрокредитті төлеу бойынша кейінгі әрекеттерінің тағайындамаларын (шарт бойынша құқық (талап) өткен тұлғаның атауы мен орналасқан жері), берілген құқықтардың (талаптардың) толық көлемін, сондай-ақ, негізгі қарыздың, сыйақылардың, комиссиялардың, тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдардың) мерзімі өтіп кеткен және ағымдағы сомаларын және төленуге жататын басқа сомалардың қалдықтарын көрсетумен талап ету құқықтарына жол беру шартын жасау күнінен бастап отыз күнтізбелік кұндер ағымында шартта қаралған немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілмен үшінші тұлғаға құқықты (талаптарды) көшіру туралы;

6) қарыз алушы микрқаржы ұйымына алынатын қызметтер бойынша даулы жағдайлар туындаған кезде жазбаша өтініш жасаған жағдайда, жазбаша нысанда жауап беруге;

7) Қарыз алушының сұранымы бойынша оған үш күн ішінде Серіктестіктің сайтына тіркелу кезінде көрсетілген электрондық мекен-жайға электрондық тәсілмен микрокредиттің берілгенін растайтын электрондық құжаттарды жөнелту және (немесе) алу туралы растауды беру;

8) мерзімі өткен күннен бастап күнтізбелік жиырма күн ішінде осы Шартта көзделген тәсілдермен қарыз алушыны:

 • шарт бойынша міндеттемені орындау бойынша мерзімін өткізіп алу туындағанын және хабарламада көрсетілген күнге мерзімі өткен берешектің мөлшерін көрсете отырып, төлемдер енгізу қажеттігі туралы;
 • қарыз алушы – жеке тұлғаның Шарт бойынша Серіктестікке жүгіну құқығы туралы;
 • қарыз алушының Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауының салдары туралы хабардар ету.

Егер хабарлама борышкерге Серіктестіктің сайтында тіркелген кезде қарыз алушы көрсеткен және осы Шартта көрсетілген электрондық пошта мекенжайына немесе жеткізуді тіркеуді қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып (Серіктестіктің сайтында тіркелген кезде сауалнамада қарыз алушы көрсеткен телефон нөмірі бойынша мессенджерлер немесе СМС арқылы) жіберілсе, ол тиісінше жеткізілген болып есептеледі;

9) Қарыз алушыдан осы Шарттың 5.4-тармағының 7-тармақшасында көзделген өтінішті алған күннен кейін күнтізбелік он бес күн ішінде оны қарау және Серіктестіктің сайтында тіркелу кезінде Қарыз алушы көрсеткен және осы Шартта көрсетілген электрондық пошта мекенжайы бойынша Қарыз алушыға:

 • шарт талаптарына ұсынылған өзгерістермен келісу туралы;
 • берешекті реттеу жөніндегі өз ұсыныстары туралы;

бас тарту себептерінің дәлелді негіздемесін көрсете отырып, Шарт талаптарын өзгертуден бас тарту туралы хабарлау.

5.3. Товарищество обязано:

1) предоставлять Заемщику полную и достоверную информацию о платежах, связанных с получением, обслуживанием и погашением (возвратом) Микрокредита;

2) проинформировать Заемщика о его правах и обязанностях, связанных с получением Микрокредита;

3) соблюдать тайну предоставления Микрокредита;

4) не применять к Заемщику, досрочно полностью или частично возвратившему сумму Микрокредита, штрафные санкции за досрочный возврат Микрокредита;

5) при заключении договора, содержащего условия перехода права (требования) микрофинансовой организации по настоящему Договору третьему лицу (далее договор уступки права требования), уведомить Заемщика (или его уполномоченного представителя):

- о состоявшемся переходе права (требования) третьему лицу способом, предусмотренным в настоящем Договоре либо не противоречащим законодательству Республики Казахстан, в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня заключения договора уступки права требования с указанием назначения дальнейших платежей по погашению микрокредита третьему лицу (наименование и место нахождения лица, которому перешло право (требование) по договору), полного объема переданных прав (требований), а также остатка просроченных и текущих сумм основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки (штрафа, пени) и других подлежащих уплате сумм;

6) в случае обращения Заемщика в Товарищество с письменным обращением при возникновении спорных ситуаций по получаемым услугам, предоставить ответ в письменной форме;

7) по запросу Заемщика в течении 3 (Трех) рабочих дней предоставить ему на электронный адрес, указанный при регистрации на сайте Товарищества подтверждение об отправке и (или) получении электронных документов, подтверждающих предоставление микрокредита электронным способом;

8) в течении двадцати календарных дней с даты наступления просрочки уведомить заемщика способами, предусмотренными настоящим Договором, о:

 • возникновении просрочки по исполнению обязательства по договору и необходимости внесения платежей с указанием размера просроченной задолженности на дату, указанную в уведомлении
 • праве заемщика – физического лица по договору обратиться в Товарищество;
 • последствиях невыполнения заемщиком своих обязательств по договору.

Уведомление считается надлежаще доставленным, если оно направлено должнику на адрес электронной почты, указанный заемщиком при регистрации на сайте Товарищества и отраженный в настоящем Договоре или с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование доставки (посредством мессенджеров или СМС сообещний по номеру телефона, указанному заемщиком в Анкете, при регистрации на сайте Товарищества);

9) в течении пятнадцати календарных дней после дня получения от Заемщика заявления, предусмотренного пп. 7 п. 5.4. настоящего Договора рассмотреть его и сообщить Заемщику по адресу электронной почты, указанному заемщиком при регистрации на сайте Товарищества и отраженному в настоящем Договоре о (об):

5.4. Қарыз алушы құқылы:

1) Микрокредит терді беру ережелерімен, Микрокредиттерді беру бойынша Серіктестіктің тарифтерімен танысуға;

2) Осы Шартпен анықталған тәртіпте және шарттарда алынған Микрокредитке билік етуге;

3) егер негізгі борышты және (немесе) сыйақыны өтеу күні демалыс не мереке күніне түссе, негізгі борышты және (немесе) сыйақыны одан кейінгі жұмыс күні тұрақсыздық айыбы мен айыппұл санкцияларының өзге де түрлерін төлемей төлем жасауға;

4) тұрақсыздық айыбының немесе айыппұл санкцияларының өзге түрлерін төлемей, шарт бойынша берілген микрокредиттің сомасын микроқаржылық ұйымға мерзімінен бұрын толығымен немесе жартылай қайтарып беруге;

5) «Микроқаржылық қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 9-1 бабының 4 және 5 тармақтарында көрсетілген тұлғамен келіспеушіліктерді реттеу үшін Серіктес Қарыз алушымен жасалған шарт бойынша (талаптарға) жол берген жағдайда банктік омбудсманға жүгінуге;

6) пайдаланып жатқан қызметтер бойынша даулы жағдайлар туындаған кезде Серіктестікке жазбаша түрде жүгінугеанықталған өзге құқықтарды жүзеге асыруға құқылы;

7) Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімін өткізіп алған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде Серіктестіктің электрондық және (немесе) пошталық мекенжайына жазбаша нысанда Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімін өткізіп алудың туындау себептері, кірістері және оның өтінішіне себепші болатын басқа да расталған мән-жайлар (фактілер) туралы, оның ішінде төмендегілермен байланысты мәліметтер қамтылған шарттың талаптарына өзгерістер енгізу туралы өтінішті ұсыну қажет:

 • сыйақы мөлшерлемесін азайту жағына қарай не шарт бойынша сыйақы мәнінің өзгеруі;
 • негізгі борыш және (немесе) сыйақы бойынша төлемді кейінге қалдыру;
 • берешекті өтеу әдісін немесе берешекті өтеу кезектілігі, оның ішінде негізгі борышты басым тәртіппен өтей отырып өзгерту;
 • микрокредит мерзімін өзгерту;
 • мерзімі өткен негізгі борышты және (немесе) сыйақыны кешіру, микрокредит бойынша тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) күшін жою;
 • кепіл берушінің ипотека нысанасы болып табылатын жылжымайтын мүлікті тараптардың келісімінде белгіленген мерзімдерде дербес өткізуі;
 • ұйымға кепілге салынған мүлікті беру жолымен шарт бойынша міндеттемені орындаудың орнына бас тарту туралы ұсыныс жасау;

шарт бойынша міндеттемені сатып алушыға бере отырып, ипотеканың мәні болып табылатын жылжымайтын мүлікті өткізуді жүзеге асыру.

8) қарыз алушыны науқанға қатысушы қатарынан автоматты түрде алып тастау және стандартты шарттарда Шартқа сәйкес негізгі борыш пен сыйақы сомасын төлеуді талап ету.

5.4. Заемщик вправе:

1) ознакомиться с Правилами предоставления Микрокредитов, тарифами Товарищества по предоставлению Микрокредитов;

2) распоряжаться полученным Микрокредитом в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором;

3) в случае, если дата погашения основного долга и (или) вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный день, произвести оплату основного долга и (или) вознаграждения в следующий за ним рабочий день без уплаты неустойки и иных видов штрафных санкций;

4) досрочно полностью или частично возвратить Товариществу сумму микрокредита, предоставленную по настоящему Договору, без оплаты неустойки или иных видов штрафных санкций;

5) обратиться к банковскому омбудсману в случае уступки Товариществом (требования) по настощему Договору, для урегулирования разногласий с лицом, указанным в пунктах 4 и 5 статьи 9-1 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности»;

6) письменно обратиться в Товарищество при возникновении спорных ситуаций по получаемым услугам;

7) в течении тридцати календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства по Договору предоставить в письменной форме, на электронный и (или) почтовый адрес Товарищества заявление, содержащее сведения о причинах возникновения просрочки исполнения обязательства по договору, доходах и других подтвержденных обстоятельствах (фактах), которые обуславливают его заявление о внесении изменений в условия договора в том числе связанных с:

8) автоматически исключить Заемщика из числа участника акции, и требовать выплаты суммы основного долга и вознаграждения в соответствии с Договором на стандартных условиях.

 

5.5. Қарыз алушы міндетті:

1) алынған Микрокредитті қайтарып беруге және осы Шартпен анықталған мерзімдер мен тәртіпте сыйақыларды төлеуге;

2) «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 68-бабына сәйкес халықтың әлеуметтік осал топтарына жатқызу туралы құжаттар мен мәліметтерді ұсынуға тиіс;

3) Егер Қарыз алушы Серіктестік Микрокредиттің сомасын аударғаннан кейін Микрокредиттен бас тартатын болса Қарыз алушы Серіктестік Микрокредитті берген сәттен бастап 1 (Бір) жұмыс күні ағымында микрокредиттің сомасын қайтарып беруге міндетті болады. Бұл ретте Қарыз алушы Микрокредит сомасын аудару кезінде Серіктестікте пайда болған шығыстарды өтеуге, сондай-ақ, Микрокредитті пайдаланған кезең үшін сыйақы төлеуге міндетті;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Шартпен анықталған өзге талаптарды орындауға міндетті.

5) Микрокредитті өтеу және сыйақыны төлеу бойынша міндеттемелерді орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда, осы Шарттың 1.4.-тармағында көзделген мерзімде микрокредит берілген күннен бастап нақты өтеу күніне дейін пайдаланудың бүкіл кезеңі үшін жеңілдіксіз мөлшерлеме бойынша микрокредитті пайдаланғаны үшін сыйақы төлеуге міндетті.

5.5. Заемщик обязан:

1) возвратить полученный Микрокредит и выплатить вознаграждение по нему в сроки и порядке установленные настоящим Договором;

2) представить документы и сведения об отнесении к социально уязвимым слоям населения в соответствии со статьей 68 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях»;

3) в том случае, если Заемщик отказывается от Микрокредита после перечисления суммы Микрокредита Товариществом, Заемщик обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента предоставления Товариществом Микрокредита осуществить возврат суммы Микрокредита на банковский счет Товарищества. При этом Заемщик обязан возместить расходы, возникшие у Товарищества при перечислении суммы Микрокредита, а также вознаграждение за период пользования Микрокредитом;

4) выполнять иные требования, установленные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором;

5) в случае просрочки исполнения обязательств по погашению микрокредита и оплате вознаграждения в сроки, предусмотренные п. 1.4. настоящего Договора оплатить вознаграждение за пользование микрокредитом по ставке без скидки, за весь период пользования микрокредитом, с даты предоставления по дату фактического погашения.

6. ӨЗГЕ ШАРТТАР

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Қарыз алушы Қарыз шартының қолдану мерзімін ұзартуға ниет білдірсе, Серіктестік оған Қарыз шартының әрекет ету мерзімін ұзарту функциясын ұсынуы мүмкін.

Қарыз алушының өтініші бойынша микрокредит беру туралы шарт бойынша міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда микроқаржы ұйымы ұсынған жақсартатын шарттарда микрокредит беру туралы шарттың қолданылу мерзімін ұлғайту жолымен төлемді кейінге қалдыру міндетті тәртіппен жүргізіледі. Бұл ретте микрокредит беру туралы шарттың қолданылу мерзімін ұлғайту жүзеге асырылатын жалпы мерзім күнтізбелік қырық бес күннен аспауға тиіс.

6.1. В случае, если Заемщик имеет намерение продлить срок действия настоящего Договора, Товарищество может предложить ему функцию продления срока действия Договора.

В случае просрочки исполнения обязательства по договору о предоставлении микрокредита по заявлению заемщика в обязательном порядке производится отсрочка платежа путем увеличения срока действия договора о предоставлении микрокредита на улучшающих условиях, предложенных микрофинансовой организацией. При этом общий срок, на который осуществляется увеличение срока действия договора о предоставлении микрокредита, не должен превышать сорок пять календарных дней.

6.2. Тараптар кез келген даулы сұрақтардың, келіспеушіліктердің, немесе осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау барысында туындаған наразылықтардың Тараптар арасындағы келіссөздер жолымен реттелуі үшін барлық орынды шараларды қолдануға міндеттенеді.

6.2. Стороны обязуются принимать разумные меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия, либо претензии, возникающие по мере исполнения обязательств по настоящему Договору, были урегулированы путем переговоров между Сторонами.

6.3. Тараптар нотариустың атқарушылық жазбасы өндіріп алушының өтініші негізінде, өндіріп алушының таңдауы бойынша жасалуы мүмкін деп уағдаласты:

– тіркелген жері бойынша (борышкер-жеке тұлғаның заңды мекенжайы);

- борышкердің тұрғылықты жері бойынша (Шартты жасасу кезінде борышкер көрсеткен жеке тұлғаның нақты мекенжайы);

- өндіріп алушының және/немесе борышкердің тұрғылықты жеріне, орналасқан жеріне немесе тіркелген жеріне қарамастан, Қазақстан Республикасының кез келген нотариусының орналасқан мекенжайы бойынша.

Егер Тараптар келіссөздер нәтижесінде келісімге келмесе, осы Шарттан немесе оған байланысты туындайтын барлық даулар, оның ішінде оның орындалуына, бұзылуына, тоқтатылуына немесе жарамсыздығына қатысты Тараптар арасындағы келіспеушіліктер және тараптардың талаптары, талапкердің таңдауы бойынша Қазақстан Республикасының сот органдарымен қаралуға жатады.

6.3. Стороны договорились, что исполнительная надпись нотариуса может быть совершена по выбору взыскателя, на основании заявления взыскателя:

- по месту регистрации (юридический адрес должника – физического лица);

- по месту жительства должника (фактический адрес физического лица, указанный в договоре должником на момент его заключения);

- по адресу местонахождения любого нотариуса Республики Казахстан, независимо от места жительства, места нахождения или места регистрации взыскателя и/или должника.

Если Стороны не придут к согласию в результате переговоров, все споры, разногласия между Сторонами и требования сторон, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, по выбору истца подлежат рассмотрению судебными органами Республики Казахстан.

6.4. Сотқа дейінгі наразылықтар, хабарламалар, оның ішінде Шартта белгіленген тәртіппен жіберілгендер, талап қою арызының жіберілгені туралы хабарламалар, дауды қарау уақыты мен орны туралы хабарламалар, сондай-ақ соттың шақыру қағаздарының көшірмелері қарыз алушыға тіркелген мекенжайы (тұрғылықты жері), қарыз алушы осы Шартта көрсеткен электрондық пошта мекенжайы бойынша, оның ішінде телефон нөміріне SMSхабарлама арқылы, мессенджерлер (Whats App, Telegram және т.б.) сондай-ақ жеткізуді тіркеуді қамтамасыз ететін басқа байланыс құралдарын пайдалану арқылыжіберіледі.

6.4. Досудебные претензии, уведомления, в том числе, направленные в порядке, установленном Договора, сообщения о направлении искового заявления, извещения о времени и месте рассмотрения спора, копии судебных повесток, а также иные документы, направляются Заемщику по адресу регистрации (месту жительства), адресу электронной почты, указанным Заемщиком в настоящем Договоре, в том числе посредством SMS-сообщения на номер телефона, через мессенджеры (Whats App, Telegram и т.д.), а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование доставки.

6.5. Тараптардың дауды қарауға талап қою тәртібі қарастырылмаған.

6.5. Претензионный порядок рассмотрения спора Сторонами не предусмотрен.

6.6. Осы Шарт аясында Қарыз алушы Серіктестікке Қарыз алушының осы Шарттың талаптарының орындалуын бақылау мақсатында фото- және бейнетүсірім жасауға, сонымен қатар онымен әңгімелесулерге аудио- және бейнежазба жасауға құқық береді.

6.6. В рамках настоящего Договора Заемщик предоставляет Товариществу право на осуществление фото- и видеосъемки, а также ведение аудио- и видеозаписи разговоров с ним в целях контроля исполнения Заемщиком условий Договора.

6.7. Тараптар арасында Шартқа тиісті қосымша келісім жасалған жағдайда осы Шартты орындау талаптарын өзгерту орын алуы мүмкін.

6.7. Изменение условий исполнения настоящего Договора может иметь место в случае заключения между Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

6.8. Шартқа қол қоя отырып, Қарыз алушы микрокредитті беру, қызмет көрсету және өтеу немесе қарыз алушыны негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешектің пайда болуы туралы хабардар ету мақсатында, сондай-ақ қарыз алушыға микрокредит бойынша мерзімі өткен берешекті өтеу/микрокредитті мерзімінен бұрын қайтару қажеттілігі туралы талапты жіберу мақсатында үшінші тұлғалар алдында микрокредит беру құпиясын ашуға МҚҰ-ға жазбаша келісім береді.

6.8. Подписывая Договор, Заемщик дает письменное согласие МФО на раскрытие тайны предоставления микрокредита перед третьими лицами с целью выдачи, обслуживания и погашения микрокредита или информирования Заемщика о возникновении просроченной задолженности по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, а также в целях отправки Заемщику требования о необходимости погашения просроченной задолженности по микрокредиту/досрочном возврате микрокредита.

6.9. Осымен Қарыз алушы Серіктестіктің ресми сайтында http://www.vivus.kz орналастырылған Микроқаржы беру ережесімен танысқанын және оған келісетінін растайды.

6.9. Настоящим Заемщик подтверждает, что ознакомлен и согласен с Правилами предоставления Микрокредитов, размещенными на официальном Интернет-ресурсе МФО: http://www.vivus.kz

6.10. Осы Шартта көзделмеген қалған барлық жағдайларда Тараптар Серіктестіктің  http://www.vivus.kz ресми сайтында орналастырылған Микроқаржылар беру Ережелерін басшылыққа алады.

6.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Правилами предоставления Микрокредитов, размещенными на официальном сайте Товарищества http://www.vivus.kz.

6.11. Қарыз алушы Серіктестік атынан қол қою ретінде факсимильді құралдарды (қолды факсимильді/электронды көшіру) қолдану, сонымен қатар Серіктестіктің мөрін электронды көшіруді пайдалану арқылы осы Шартты жасасу мүмкіндігімен келіседі.

6.11. Заемщик согласен с возможностью заключения настоящего Договора при использовании в качестве подписи от имени Товарищества факсимильных средств (факсимильного/электронного копирования подписи), а также электронного копирования печати Товарищества.

6.12. Тараптар Серіктестік атынан қол қою ретінде факсимильді құралдарды (қолды факсимильді/электронды көшіру) қолдану, сонымен қатар Серіктестіктің мөрін электронды көшіруді пайдалану арқылы жасалған Шарт түпнұсқа болып табылатындығымен келіседі.

6.12. Стороны соглашаются, что Договор, заключенный при использовании в качестве подписи от имени Товарищества факсимильных средств (факсимильного/электронного копирования подписи), а также электронного копирования печати Товарищества является оригиналом.

6.13. Қарыз алушы осы Шартта көзделген орындау мерзімі басталған міндеттемелерді орындамаған жағдайда, Серіктестіктің негізгі борыш сомасын, сыйақы сомасын, тұрақсыздық айыбы сомасын даусыз тәртіппен МҚҰ-ның өндіріп алу құқығымен атқару жазбасын жасау үшін нотариусқа жүгіну құқығы туралы хабардар етілген және мойындайды. Осы Шарт бойынша Қарыз алушы берешегінің ең жоғары сомасы осы Шартта көрсетілген шектеулерді ескере отырып, микрокредит сомасын, сыйақы және тұрақсыздық айыбы (өсімпұл) сомасын құрайды, бұл «Микроқаржы қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңының талаптарына сәйкес келеді.  Қарыз алушы Шарттың осы тармағының ережелері Қарыз алушының Серіктестік алдындағы борышкер ретіндегі өзінің даусыз жауапкершілігін тану туралы келісімі болып табылатынын растайды және мойындайды, ол Қарыз алушы міндеттемелерді орындамаған және (немесе) тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт бойынша өндіріп алушы болады.

6.13. Заемщик уведомлён и признает право Товарищества на обращение к нотариусу за совершением исполнительной надписи в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, срок исполнения по которым наступил, с правом взыскания МФО в бесспорном порядке суммы основного долга, суммы вознаграждения, суммы неустойки. Максимальная сумма задолженности Заемщика по настоящему Договору составляет сумму микрокредита, сумму вознаграждения и неустойки (пени), с учетом ограничения, указанных в настоящем Договоре, что соответствует требованиям Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности». Заемщик подтверждает и признает, что положения настоящего пункта Договора являются согласием Заемщика о признании его бесспорной ответственности как должника перед Товариществом, которое в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств выступит взыскателем по настоящему Договору.

7. ТАРАПТАРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ/ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Қарыз алушы/ Заемщик:

Аты-жөні/ФИО _(ФИО)_

ЖСН/ИИН _(ИИН)_

Туған жылы/Дата рождения: _(дата рождения)_Жеке басты растайтын құжатдеректемелері/Реквизиты документа, удостоверяющего личность: №_(номер удостоверения)_, жарамдылық мерзімі/срок действия _ (срок действия уд.личности)

Тіркелген мекен-жайы/Адрес регистрации: _(адрес прописки)_

Тұрғылықты мекен-жайы/Адрес проживания: _(адрес проживания)_

Телефондар нөмірі/Номера телефонов:

Ұялы/Моб.  _(номер мобильного)_

E-mail: _(Email адрес)_

 

 

_(ФИО)_(СМС Код)_

(Толық аты-жөні, қолы / ФИО полностью, подпись)

 

«Вивус» Микроқаржы ұйымы» ЖШС/ТОО «Микрофинансовая организация «Вивус»

Мекен-жайы/Адрес: 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сығанак көшесі 45, ғимарат 1405,1406/ 010000, г.Астана, район Есиль, улица Сыганак 45, помещение 1405,1406 

БСН/БИН: 220840053133

ЖСК/ИИК: Z9784905KZ383940100

«Нұрбанк» АҚ/ АО «Нурбанк»

БСК/БИК: NURSKZKX

 

 

Директор

 

___________________ Валавин А.С.